CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1-Bu Yönerge, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) bünyesinde yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yapılacak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı seyahat görevlendirmeleri ile harcama esas ve usullerini düzenler.   DAYANAK
MADDE 2- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10.maddesi, YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Usul ve Esasları, 6245 Sayılı Harcırah Yasası ile ilgili bütçe yasaları ve diğer mali mevzuat, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri İhale Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  TANIMLAR
MADDE 3-Bu  yönergede geçen; 
ÖYP: Öğretim Üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını, 
Enstitü:
 Celal Bayar Üniversitesi’nin ilgili Enstitüsünü,
ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan  araştırma görevlisini, 
Proje: 
Lisansüstü eğitim için gerçekleştirilen tezi ve diğer çalışmaları, 
ÖYP Üniversitesi: 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim öğretim vermesi Yüksek Öğretim Kurulunca uygun görülen Devlet Yüksek Öğretim Kurumunu, 
ÖYP Koordinasyon Birimi: CBÜ  Öğretim Üyesi Yetiştirme programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu olup      ÖYP Araştırma Görevlisi bulunan Enstitülerin Müdürleri, Muhasebe Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve ÖYP Koordinatöründen oluşan birimi, 
ÖYP Koordinatörü: 
Celal Bayar Üniversitesi ÖYP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Üniversitemiz adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından belirlenen ve Rektöre karşı sorumlu ilgili Enstitüsü Müdürünü,
Harcama Yetkilisi: Celal Bayar Üniversitesi ÖYP Koordinatörü olan ve  ÖYP Koordinasyon Birimi Başkanlığını yürüten ilgili  Enstitüsü Müdürünü,
Muhasebe Yetkilisi: Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe Yetkilisi’ni,
Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri,
ÖYP Proje Kabul Komisyonu: ÖYP kapsamında atanan ve Üniversitemizde lisansüstü eğitimine başlayanlar ile 2547 Sayılı Kanun’un 35.maddesi gereğince lisansüstü eğitimi süresince Üniversitemizde görevlendirilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin proje başvurularını değerlendiren Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
ÖYP Proje Kabul Komisyonu: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, ÖYP Koordinatörü, BAP Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan proje değerlendirme komisyonunu ifade eder.

KAYNAK AKTARIMI
MADDE4- 2547 sayılı Kanunun 10. Maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle CBÜ bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, CBÜ Bütçesine aktarılan tutarların karşılığı, CBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir.   Kaynak aktarımı yapılabilmesi için;   Bir yükseköğretim kurumu adına başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin, 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında görevlendirilmiş olması,   ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının aynı olması(YÖK Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç) gerekmektedir.  ÖYP Araştırma görevlisi hangi lisansüstü eğitim programına devam ediyorsa (yüksek lisans, doktora) sadece devam ettiği program için ayrılan ödenek CBÜ Üniversitesi’ne aktarılır.   Ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarında kaynak aktarımı her iki üniversiteden alınan ders kredileri dikkate alınarak yapılır. Öğrenim süreleri lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen sürelerdir. ÖYP Araştırma Görevlileri anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca ÖYP kapsamında verilen desteklerden faydalanamazlar.

ÖYP GİDERLERİ
MADDE 5- ÖYP Araştırma Görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP Araştırma Görevlisi için Eğitim-Öğretim ve araştırma amacıyla CBÜ’ ne aktarılan  kaynaklar;
(a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dâhil) 
(b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dâhil) için kullanılır.
ÖYP kaynaklarını kullanan ÖYP Araştırma Görevlilerinin özellikle uzun süreli görevlendirmelerde  YÖK, TUBİTAK vb. kurumların burs olanaklarından ve kaynaklarından faydalanma hakları saklıdır.

ÖYP KAYNAKLARININ KULLANIMI

MADDE 6-ÖYP kapsamında Üniversitemize aktarılan tutarlardan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir. 
AKTARMA VE İADE
MADDE 7- ÖYP kapsamında Üniversitemize aktarılan tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için YÖK ÖYP Usul ve Esaslarının 11 inci maddesinde yer alan dağılıma uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Bu kapsamda Üniversitemize aktarılan tutarlardan, kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

HARCAMA BELGELERİ VE MUHAFAZASI
MADDE 8- ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin asılları CBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında, nüshaları ise ÖYP Koordinasyon Biriminde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur. 
HARCAMALAR
MADDE 9-ÖYP kapsamında Üniversiteye aktarılacak tutarlar, araştırma Görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. 
GÖREVLENDİRME VE HARCAMA PROSEDÜRÜ (GENEL)
MADDE 10- ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlisi eğer ÖYP proje bütçesinden harcama yapmak istiyorsa ÖYP Tez Projesi hazırlamak zorundadır. Tez Projesi danışman öğretim üyesi ve ÖYP araştırma görevlisi tarafından birlikte hazırlanır. ÖYP Tez Danışmanı, ÖYP öğrencisi ile birlikte proje ve seyahat giderleri için YÖK tarafından belirlenen tutarı aşmayacak şekilde projenin bütçesini oluşturur. Bütçe Harcama Kalemlerine göre ayrıntılandırılarak, ekine tezinin kabul edildiğini gösterir ilgili Yönetim Kurulu Kararını ekleyerek ÖYP Birimine teslim eder. MADDE 11- ÖYP Araştırma Görevlilerine belirtilen tutarlar devam ettikleri lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak YÖK tarafından Üniversitemizin ilgili hesabına aktarılır. Aktarılan tutarların harcanması, “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller’in” genel ilkeler başlığı 4. maddesi a,b,c,ç,e fıkraları kapsamında yapılır. ÖYP araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile bu Esas ve Usullerde düzenleme bulunmayan hallerde “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Bilimsel Etkinliklerde Görevlendirme ve Harcama Yönergesi”  Karar hükümleri uygulanır. Araştırma Görevlileri proje ve/veya seyahat giderleri taleplerini, kendilerinin, danışmanlarının ve anabilim dalı başkanlıklarının onaylı yazıları ile birlikte ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı’ndan oluşan bir proje dosyasını Dekanlık üst yazısı ekinde ÖYP Koordinasyon Birimine iletirler. ÖYP Koordinasyon Birimi tez projesini usule uygunluk yönünden görüşerek BAP Koordinasyon Birimine gönderir. İlgili ÖYP proje dosyaları BAP Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanır.
ÖYP proje gider bütçesinin en fazla yüzde 25’i tez proje konusu belli olmadan harcanabilir.
MADDE 12- ÖYP proje yöneticisi, ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanıdır ve projenin devamından sorumludur.

SEYAHAT GİDERLERİ 
MADDE 13- ÖYP kapsamında, ÖYP Araştırma Görevlilerinin ve tez danışmanlarının (ÖYP araştırma görevlisi ile birlikte gitmesi koşuluyla) bilimsel amaçlı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda (Kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, Fuar, Bienal vb.) görevlendirmeleri desteklenebilir. Yaz okulu, kurs ve eğitim semineri ücretleri ancak tez konusu ile ilgili olmak koşuluyla ÖYP kapsamında değerlendirmeye alınır.  ÖYP Araştırma Görevlileri seyahat bütçesini aşmamak ve tez konusu ile ilgili olmak koşuluyla yılda toplam en fazla 15 gün yurtiçi etkinliklere katılabilirler. ÖYP kapsamında Üniversitemiz lisansüstü programlarına kaydı yapılan Araştırma Görevlileri ile danışmanlarının yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri ÖYP Usul ve Esasları ile 6245 Sayılı Harcırah Kanuna uygun olarak yapılır. Öğretim Üyesi, tez projesi ile ilgili sözlü sunum yapmak  kaydıyla, bütçesi projeden karşılanmak üzere bilimsel etkinliklere katılabilir. Öğrenim süresi boyunca danışman ve öğrencinin yapacağı seyahat harcamaları tutarı YÖK tarafından belirlenen miktarı geçmeyecektir. Yolluk ve seyahat bütçesi diğer harcama kalemlerine aktarılamaz.

GÖREVLENDİRME
MADDE 14-Görevlendirme için;
ÖYP Araştırma Görevlisi ve danışmanı yurtiçi/yurtdışı seyahatine ilişkin dilekçelerini (dilekçede seyahate ilişkin bilgiler açıkça yer almalıdır.) görev yaptığı birime iletir. ÖYP Araştırma Görevlisinin yanı sıra danışmanın da söz konusu seyahatten yararlanabilmesi için; Araştırma Görevlisinin Kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, Fuar ve Bienal’e kabul almış bir bildiri ya da eserle  katılması zorunludur.
ÖYP Araştırma Görevlisi ve danışmanı katılınacak etkinliğe ilişkin program, var ise davet yazısını, sunum yapılacak ise sunumun örneğini (yurtdışı olduğunda Türkçe çevirisi istenir), görevlendirme işlemleri için Bölüm Başkanlığı’nın teklifi ve ilgili birimin Yönetim Kurulu kararından oluşan bir dosyayı yine aynı birimin üst yazısı ekinde ÖYP Koordinasyon Birimine iletir. 

PROJE GİDERLERİ
MADDE 15- ÖYP Araştırma Görevlilerinin  proje kapsamında Lisansüstü eğitim için gerekli alımlarını kapsar. Bu alımlar;   1.  Ders/araştırma kitapları, söz konusu eğitim ile ilgili yazılım, donanım veya paket programlar (çoklu kullanıma ve lisansa açık olmak koşuluyla)  görevlendirildiği fakülte tarafından ödeneklerin yetersizliği nedeniyle karşılanma güçlüğü bulunduğu resmi olarak tespit edilmesi ve talep edilmesi durumunda notebook/dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı vb. alımlar, 
2.  Temel ofis ekipmanları (temel ofis ekipmanları demirbaş malzemeyi kapsamaz), kırtasiye  ve sarf malzemeleri, 
3.  Makine teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) dır.
Proje giderleri kapsamında satın alınan ekipman/yazılım ÖYP Araştırma Görevlisinin Görevlendirildiği birimin (Fakülte/Enstitü) demirbaşına kayıtlanır ve ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanına zimmetlenir. ÖYP Araştırma Görevlisinin eğitimini tamamlayıp kadrosunun bulunduğu üniversiteye döneceği zaman  Danışman üzerine kayıtlı demirbaş malzeme  zimmetinden düşülerek Celal Bayar Üniversitesi’nin ilgili biriminde kalır. Proje kapsamında alınan kitaplar, projelerin kesin raporunun teslimiyle birlikte Üniversitenin ilgili Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir. İlgili kayıt belgesi ÖYP Birimi’ne dilekçe ekinde kesin rapor teslimi sırasında eklenir. Ders/araştırma kitapları ise ilgili birim kütüphanesi (Fakülte/Enstitü) veya merkez kütüphanede kayıtlanır. Tüm kayıtların bir kopyası  ÖYP Koordinasyon Biriminde ayrıca muhafaza edilir.  Bu kapsamda desteklenecek proje giderleri ÖYP Araştırma Görevlisinin Lisansüstü eğitimi ile doğrudan ilgili olması koşulu ile geçerlidir.

SATINALMA SÜRECİ
MADDE 16- Doğrudan Alım İşlemleri için ÖYP Araştırma Görevlisi ve danışmanı tez adını ve ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere alınacak malzemelere ilişkin istek yazısına aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek ilgili Fakülte/Enstitü Müdürlüğü’nün üst yazısıyla birlikte ÖYP Koordinatörlüğüne iletilir. 1. Proforma Faturalar: İlgili ÖYP Araştırma Görevlisinin görevlendirildiği Fakülte/Enstitü satın alma birimince piyasa fiyat araştırma tutanağını oluşturmak için alacakları proforma faturaların (teklifler), aslının ÖYP Koordinasyon Birimi adına düzenlenmesi gerekmektedir. 
2. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı: Alınacak malzeme veya teçhizatın yaklaşık maliyetinin KDV hariç olarak gösterildiği ÖYP Araştırma Görevlisi ve Danışmanınca imzalanmış belgedir. 
3. Teknik Şartname: ÖYP Araştırma Görevlisi ve Tez Danışmanı tarafından  yerli veya yabancı menşeili, markası, modeli belirtilmeksizin hazırlanacak, bir markanın özelliklerini tanımlamayacak, ÖYP Araştırma Görevlisi ve Tez Danışmanın unvanı, ismi ve imzası olacaktır.

AVANS İŞLEMLERİ
MADDE-17 ÖYP tez danışmanı ve ÖYP öğrencisi kabul edilen tez projesinin numarasını, projenin adını ve hangi harcama kaleminden ne tür malzemeler alacağına ilişkin avans istek yazısını ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine iletir.
Aşağıda belirtilen ihtiyaçlara avans verilecektir:
1 ) Kâğıt ve kartuş alımları
2 ) Baskı ve cilt giderleri
3 ) Kongre katılım giderleri
4 ) Makine teçhizat giderleri
5)  Araç kiralama ve yakıt giderleri
6) Yolluk Harcamaları
7) Bilimsel/Sanatsal toplantı katılım giderleri

PROJE  GİDERLERİNİN  TAHAKKUKU
MADDE 18- ÖYP Koordinasyon Biriminden çıkan uygun görüş ve Rektör ya da yetkilendireceği bir Rektör Yardımcısı ile ÖYP Danışmanı ve Öğrencisi’nin arasında imzalanan bir protokol sonrası  ÖYP Danışmanı (Proje Yöneticisi) , proje kapsamında gerçekleştirilmesi zorunlu olan laboratuar sarf malzemeleri, kitap-yayın ve kırtasiye malzeme listesini, hizmet alımları ve benzeri ihtiyaç listesi hazırlayarak satın alma süreci içerisinde  belirtilen belgeler ile birlikte ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ve üst yazısı ekinde ÖYP Koordinasyon Birimine iletir.  ÖYP  Koordinasyon Birimi gelen gerçekleştirme belgelerini ödeme emrine bağlayarak tahakkuk işlemini tamamlar. Düzenlenen ödeme emri belgesi ve ekleri teslim tutanağı  ekinde ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.
DİĞER HUSUSLAR
MADDE 19- Bu esaslarda yazılı olmayan acil ve zorunlu bir gereksinimin ortaya çıkması durumunda ÖYP Koordinatörü tarafından Rektörlük Makamından alınacak yazılı olur çerçevesinde harcama yapılabilir.

TELİF HAKLARI

MADDE 20- ÖYP projesinden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yüksek öğretim kurumuna aittir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 21-Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME


  • YÖK
  • ÖSYM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik